Hacтoящитe oбщи ycлoвия ca пpeднaзнaчeни зa peгyлиpaнe нa oтнoшeниятa мeждy „Естило Груп ЕООД“ със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, ул. Г. С. Раковски 95, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204097422, нapичaнo пo-дoлy зa ĸpaтĸocт ДOCTABЧИK, и ĸлиeнтитe, нapичaни пo-дoлy ПОЛЗВАТЕЛИ, нa плaтфopмaтa зa eлeĸтpoннa тъpгoвия „www.mebeliestilo.bg

НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15,
тел.: 02 940 20 46
факс: 02 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 980 25 24
факс: 02 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на конкуренцията
България
София 1000, бул. „Витоша“ №18
Телефон: 02 935 61 13
Факс: 02 980 73 15
Уеб сайт: www.cpc.bg

Интернет платформа за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК) съгласно Регулация No 524/2013 на ЕС https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

I. Общи условия.

• „www.estilo.bg“ е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на „Естило Груп ЕООД“.
• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от „Естило Груп ЕООД“.
• Доставчикът има право да променя условията/цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване, като променените условия ще бъдат публикувани на сайта.
• Ползвателят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.
• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Доставчикът не е обвързан с каквото и да е задължение да изпълни поръчката.
• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Доставчикът на заявлението за покупка, попълнено правилно от Клиента.
• Доставчикът се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за други обстоятелства, относно заявката му.
• Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка.
• Доставчикът не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в магазинната мрежа.
• Доставчикът не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазините.
• Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. Доставчикът допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
• Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

II. Права и задължения на страните.

Доставчикът се задължава:

• да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 2 работни дни.
• да достави стоката в предварително уговореният с Ползвателят срок.
• да гарантира, че всички продукти са фабрично нови и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.

Клиентът се задължава:

• да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес.
• да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока.
• да плати цената на стоката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки.
• да заплати разходите по доставката (ако има такива) според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки.
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

III. Доставка.

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в предварително уговореният с Ползвателят срок.
Доставката се извършва в промеждутък от 2 часа, като предварително ще бъде съгласувано с Ползвателят.
Доставката се извършва до входа на жилищната сграда.
Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.
При доставката Ползвателят подписва приемо-предавателен протокол, с което удостоверява приемането на доставената стока без забележки.
Получателят е длъжен да прегледа внимателно доставената стока в момента на получаването й.
При наличието на забележки и/или видими дефекти по доставената стока, същите следва да бъдат отразени в приемо-предавателния протокол.
Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.
При предаване на стоката, Ползвателят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

IV. Гаранционни условия.

Доставчикът дава на своите клиенти с всяка закупена стока гаранция от 2 до 20 години.
Гаранцията е валидна само и единствено срещу предоставяне на стокова разписка и/или оригинална касова бележка.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Ползвателят и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
• цената, която Ползвателят следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.
При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, Ползвателят има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка.
В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено на e-mail info@estilo.bg или устно на телефон 070013290, в срок не по-дълъг от 14 дни или на адрес гр. Димитровград ул. Ромен Ролан 9, сградата на „Естило Груп ЕООД“.
Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 дни, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес гр. Димитровград ул. Ромен Ролан 9, сградата на „Естило Груп ЕООД“ Интернет магазин.
На основание чл. 50, ал.1 ЗЗП Ползвателят, който има качеството на Потребител по смисъла на ЗЗП, в 14 дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение, неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока задължително при следните условия:

• Да уведоми Доставчикът на e-mail адрес online@estilo.bg за своите намерения.
• Да посочи магазин от търговската верига на Доставчикът, в който ще върне стоката или в който стоката ще бъде върната от куриер.
• Да предостави банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
• Стоката трябва да бъде върната в оригиналната, ненарушена опаковка.
• Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи и окомплектовки, в добър търговски вид.
• Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Ползвателят. До момента на обратното предаване на стоката от страна на Ползвателят на Доставчикът, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Ползвателят.
• В случай, че последният се възползва от правото си по чл. 50, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, Доставчикът се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път до 14 дни / считано от дата на която потребителя е упражнил правото си на отказ /, на посочената банкова сметка, или в случай на плащане с карта, сумата се възстановява по същата карта.

Разходите по връщане на стоките са за сметка на Ползвателят въз основа на чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на потребителите.

Гаранцията отпада в случай на:

• Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение и/или неправилна експлоатация.
• Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
• При използване на неподходящи, некачествени и неоригинални консумативи и материали.

Срок за изпълнение на гаранции:

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от получаването на рекламацията от продавача.

V. Защита на личните данни.

Доставчикът полага дължимата грижа за защита на личните данни на Ползвателят, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление зарегистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Ползсвателят е предоставил неверни данни.
При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Доставчикът може да използва личните данни
на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
Доставчикът има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail info@estilo.bg
Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Доставчикът. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
С извършването на регистрация в www.estilo.bg клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения.

VI. Разкриване на информация.

Доставчикът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Ползвателят на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

• е получил изричното писмено съгласие на Ползвателят.
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.
• Доставчикът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VII. Отговорност.

Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Доставчикът.

VIII. Арбитраж.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Доставчикът съобразно българското законодателство.

IX. Допълнителни условия.

Доставчикът не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.

X. Използване на „бисквитки“.

Уеб сайтът www.estilo.bg ползва „бисквитки“ с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания. „Бисквитките“ се използват и за нуждите на интернет маркетинга, като това позволява показването на рекламни съобщение в уеб пространството пред потребители, които вече са посетили веднъж www.estilo.bg.
Всеки клиент може да спре излъчването на рекламите чрез използването на специалния бутон за отказ вграден в този тип реклами.

Ако не приемате тези условия, моля, не използвайте този сайт!